De cliënt centraal

Liefdevolle zorg met aandacht voor de cliënt als mens; dat is wat we bij Omring dag in dag uit bieden. Samen met onze medewerkers, vrijwilligers en ketenpartners en samen met mantelzorgers, familie en vrienden van onze cliënten werken we aan zo gezond en zelfstandig mogelijk ouder worden. Daarbij gaan we uit van wie de cliënt is, van wat hij of zij kan, wil en nastreeft. Passende en persoonlijke zorg, begeleiding, behandeling en dienstverlening; de cliënt staat centraal.

Omring, Thuis 18, Client in beeld, meneer van Vliet, Cliënt dagbesteding De Hoge Hop

Leren van cliëntervaringen

Uit persoonlijke gesprekken, cliëntplanbesprekingen, familiebijeenkomsten en huiskamergesprekken weten we hoe cliënten de kwaliteit van zorg en behandeling ervaren. Ook zijn de lokale cliëntenraden van groot belang. Zij praten met bewoners en delen hun kijk op wonen en welzijn tijdens ISO-audits en locatiebezoeken van de zorgverzekeraar.

Omring, Kwaliteitsjaarverslag 2022, 5. Corona interview 1: Veilige activiteiten in Coronatijd (het Danspaleis), Wendy Kamp, Activiteitenbegeleider Overvest Enkhuizen

Een fijne dag voor alle bewoners

Voor iedereen is een zinvolle dagbeleving belangrijk, dus ook voor onze bewoners. Een zinvolle dagbeleving draagt bij aan de kwaliteit van leven en aan een fijne sfeer op de locatie. De persoon zelf en zijn of haar behoeften staan centraal. De uitgangspunten zijn eigen regie en wat mensen wél kunnen.
Op alle locaties werken onze medewerkers hard om dit met familie, naasten en vrijwilligers goed in te vullen. Ze vragen cliënten te helpen in de keuken, geven iPadlessen, maken een wandeling of voeren gesprekken. Groepsactiviteiten zoals zingen, handarbeid of tuinieren dragen ook bij aan een zinvolle dagbeleving. En wat te denken van een speciale buitenactiviteit of een optreden van een artiest.
Gelukkig heeft Omring financiële middelen geoormerkt om bij te dragen aan een aantal van deze activiteiten. Bij de invulling van de besteding hiervan maken de lokale cliëntenraden samen met de medewerkers, cliënten en locatiemanagers een plan hoe deze middelen het best ingezet kunnen worden. Zo lang het maar aansluit bij de individuele wensen van de bewoners.
Uiteraard kunnen mantelzorgers zelf ook veel bijdragen aan een zinvolle dagbeleving door met hun naaste op pad gaan en hem of haar bijvoorbeeld mee te nemen naar een leuke voorstelling of een restaurant.
Samen zorgen we zo voor fijne, zinvolle dagen voor alle bewoners!

Multidisciplinair samenwerken aan goede zorg

De cliënt centraal betekent goede zorg door iedereen die om de cliënt heen staat. Onze behandeldienst vormt daarin een essentiële schakel. Om de samenwerking tussen de behandeldienst en de zorgmedewerkers te optimaliseren, startten we in 2019 het programma ‘optimale samenwerking zorg en behandeling’. Het programma omvat beschrijvingen van taken, verantwoordelijkheden en veelvoorkomende processen en belegt de gezamenlijke verantwoording voor de cliënten bij zorgmedewerkers en behandelaren. Kwaliteitsverpleegkundigen en behandelaren van de woonzorglocaties borgen het programma. Samen met de locatiemanager en arts stemmen zij af hoe Omring de kwaliteit van zorg en behandeling en de multidisciplinaire samenwerking verder gaat verbeteren.

Zorg voor bewoners in de laatste levensfase

Voor Omring is het belangrijk dat mensen die bij ons komen wonen een waardige oude dag hebben. Iedere medewerker, of het nu gaat om een zorgmedewerker, een specialist ouderengeneeskunde, een medewerker huishoudelijke dienst of een medewerker van de ondersteunende dienst, is hier dagelijks mee bezig.
Onvermijdelijk komt de laatste levensfase in zicht; een fase waarin persoonsgerichte zorg des te belangrijker is. Daarom besteden wij extra aandacht aan palliatieve zorg. In 2020 formuleerden we in multidisciplinair verband onze visie op palliatieve zorg en in 2021 troffen we alle voorbereiding om een volwaardig programma op te zetten, waarin we gebruik maken van de nieuwste inzichten rondom palliatieve zorg.

Veiligheid in vrijheid

In de Wet zorg en dwang staat dat onvrijwillige zorg bij mensen met een psychogeriatrische aandoening, zoals dementie, zo veel mogelijk voorkomen moet worden. Omring onderschrijft dit en stelt de vrijheid en veiligheid van onze cliënten voorop.
De aandachtsfunctionarissen onbegrepen gedrag & vrijheid en veiligheid en onze behandelaren bieden waar nodig ondersteuning. Tijdens bewonersbesprekingen en gedragsspreekuren komen manieren aan bod om onvrijwillige zorg te voorkomen.
In 2023 zetten we met name in op domotica (zoals leefcirkels) om bewoners zoveel mogelijk vrijheid te bieden. Door op alle nieuwe locaties en renovatielocaties deze systemen standaard te installeren vergroten we de vrijheidsbeleving van onze bewoners en verlagen we de werkdruk van onze medewerkers.